J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Na osnovu člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine i Procedurom za prijem u radni odnos broj:I-01-34-816/18 od 11.05.2018.godine sa izmjenama broj:I-01-34-816-1/18 od 28.11.2018.godine direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla objavljuje

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos

Diplomiranog pravnika – 1 izvršilac na određeno vrijeme  na period od 12 mjeseci

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:

 1. Završen fakultet za zvanje diplomirani pravnik, VSS VII stepen ili visoko

    obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje

    sa najmanje 240 ECTS bodova-pravne struke

 1. jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima
 2. poznavanje rada na računaru

Kandidati treba da dostave:

 • Prijavu
 • Biografiju
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH (da nije stariji od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djelo za koje je predviđena zatvorska kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije  izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonom u BiH (izdaje nadležni sud)
 • Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)
 • Diplomu o završenom fakultetu
 • Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po bolonjskom sistemu obrazovanja
 • Dokaz  o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS ( uvjerenje/potvrda )
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja VII stepena stručne spreme (original ne stariji od 30 dana)
 • Dokaz o stečenim pravima u smislu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine TK“ broj:5/12,5/14 i 12/16) (uvjerenje nadležnog organa)
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti)

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Napomena: kao dokaz o radnom iskusutvu neće se prihvatiti potvrda od PIO/MIO s obzirom da se na istoj ne vidi na kojim poslovima je kandidat stekao radno iskustvo.

Javni oglas objaviti će se u dnevnim novinama, na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

75 000 TUZLA

Ul.Kozaračka bb

Sa naznakom : „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“