JAVNI OGLAS PDF Štampaj E-mail
Napisao Administrator   
Četvrtak, 07 Septembar 2017 08:28

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD TUZLA
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
TUZLA

Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Na osnovu člana 17. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla broj:I-01-05-2-665 od 17.06.2013.godine sa izmjenama broj:I-01-05-2-847 od 24.07.2014.godine i broj:I-01-05-2-1333 od 27.10.2015.godine i Procedurom za prijem u radni odnos broj:I-01-34-1168 od 23.08.2017.godine, direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla objavljuje

   

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos


Diplomiranog socijalnog radnika – 2 izvršioca na određeno vrijeme  Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove:

1. Završen fakultet za zvanje diplomirani socijalni radnik, VSS VII stepen ili visoko  
obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje
sa najmanje 240 ECTS bodova iz oblasti socijalnog rada
2. jedna godina radnog iskustva u struci
3. poznavanje rada na računaru  
4. posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije  


Kandidati uz prijavu treba da dostave:

Biografiju
Uvjerenje o državljanstvu BiH
Izvod iz matične knjige rođenih
Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djelo za koje je predviđena zatvorska kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije  izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonom u BiH (izdaje nadležni sud)
Dokaz da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (ovjerena izjava)
Diplomu o završenom fakultetu
Dodatak diplome za diplomante koji su obrazovanje završili po bolonjskom sistemu obrazovanja
Dokaz  o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
Uvjerenje Službe za zapošljavanje o trajanju nezaposlenosti nakon sticanja VII stepena stručne spreme (original ne stariji od 30 dana)
Dokaz o stečenim pravima u smislu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine TK“ broj:5/12,5/14 i 12/16) (uvjerenje nadležnog organa)
Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, certifikat, potvrda izdata od strane ovlaštenog edukatora iz navedene oblasti)
Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole  „B“ kategorije (kopija vozačke dozvole)

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Javni oglas objaviti će se u dnevnim novinama, na web stranici JU Centar za socijalni rad Tuzla i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Kandidati čije prijave budu blagovremene i potpune testirati će se od strane Komisije za izbor po Javnom oglasu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JAVNA USTANOVA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
75 000 TUZLA
Ul.Kozaračka bb

Sa naznakom : „PRIJAVA NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“

LAST_UPDATED2