Prava

 • stalna novčana socijalna pomoć                                                            
 • jednokratna  pomoći
 • novčana pomoć za nezaposlene žene porodilje za prehranu djeteta
 • naknada plate ženama-porodiljama
 • naknade licima sa invaliditetom
 • naknada za tuđu pomoć i njegu
 • uvećani dodatak na djecu
 • dodatak za djecu nezaposlenih roditelja
 • invalidnine CŽR-a
 • smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu
 • smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite
 • pomoć nezaposlenim ženama porodiljama
 • regulisanje starateljstva

 

Potrebna dokumentacija:

Stalna novčana socijalna  pomoć za lice i porodicu

 1. Zahtjev
 2. Kopija lične karte sa prijavom prebivališta
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Izvod iz matične knjige umrlih
 5. Poresko uvjerenje
 6. Uvjerenje PIO/MIO
 7. Presuda suda o razvodu braka
 8. Uvjerenje Općinske službe za  boračko-invalidsku zaštitu
 9. Uvjerenje Službe za zapošljavanje da je lice nezaposleno
 10. Kućna lista
 11. Zemljišno knjižni izvadak
 12. Kopija medicinske dokumentacije

Jednokratna pomoć

1. Zahtjev

2. Kopija lične karte sa prijavom prebivališta

3. Izvod iz matične knjige rođenih

4. Izvod iz matične knjige umrlih

5. Izvod iz matične knjige vjenčanih

6. Kućna lista

7. Uvjerenje o školovanju/studiranju

8. Poresko uvjerenje

9. Uvjerenje PIO/MIO

10. Uvjerenje Službe za zapošljavanje da je lice nezaposleno

11. Uvjerenje firme o radno-pravnom statusu

12. Presuda suda o povjeri, uređenim osobnim odnosima i izdržavanju mldb. djece

13. Uvjerenje Kazneno popravnog zavoda o izdržavanju kazne odnosno otpustu iz zatvora

14. Uvjerenje Službe za raseljena lica i izbjeglica o statusu

15. Zemljišno knjižni izvadak

16. Kopija medicinske dokumentacije

17. Kopija rješenja o ostvarenom pravu na stalnu novčanu pomoć

18. Kopija rješenja/ i nalaz i mišljenja o ostvarenom pravu na invalidninu, pomoć i njegu i ortopedski dodatak

19. Dokaz o ostvarenom pravu kao civilna žrtva rata

20. Dokaz o ostvarenom pravu na dječiji dodatak

Jednokratna pomoć i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci starosti

1. Zahtjev

2. Ovjerena kopija CIPS lične karte i potvrde o prebivalištu za oba roditelja

3. Kućna lista (izjava o zajedničkom domaćinstvu)

4. Izvod iz matične knjige rođenih za dIjete

5. Uvjerenje o nezaposlenosti  za majku i oca, ukoliko je zaposlen potvrda o primanju

(prosjek  plate posljednja 3 mjeseca ne smije biti veći od 177 KM po članu domaćinstva)

6. Uvjerenje o prihodima od poljoprivredne djelatnosti.

7. Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu


Pravo na novčanu naknadu umjesto plate ženi majci odnosno drugom licu u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta/djece

 1. Zahtjev

2. Izvod iz matične knjige rođenih za djecu/dijete

3. Potvrda o radnom odnosu sa visinom plate za 6 mjeseci prije porođaja, odnosno korištenja porodiljskog odsustva (i platne liste)

4. Doznaka od ljekara od dana porođaja, odnosno od dana korištenja porodiljskog odsustva, ako se koristi 28 dana prije porođaja

5. Kopija radničke knjižice

6. Kopija lične karte i uvjerenja o prebivalištu

Pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć i ortopedski dodatak

 1. Zahtjev
 2. Ovjerena fotokopija lične karte
 3. Ovjerena kopija CIPSA
 4. Rodni list original ili ovjerena fotokopija
 5. Uvjerenje o državljanstvu ne stariji od 6 mjeseci ,original ili ovjerena fotokopija
 6. Medicinska dokumentacija(fotokopije)
 7. Staro rješenje ako je ostvareno pravo-kopija
 8. Broj tekućeg računa u banci
 9. Uplatnica

Uvećani dječiji dodatak za djecu oboljelu od celijakalije,TBC,leukemije,karcinoma,šećerne bolesti i djeca ometena u psihofizičkom razvoju

1. Zahtjev

2. Izvod iz matične knjige rodjenih za dijete

3. Nalaz ljekara o uspostavljenoj dijagnozi

Dodatak za djecu nezaposlenih roditelja

1. Kopija CIPS-ove lične karte i potvrde prebivališta (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete-djecu

3. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu

4. Dokaz o nezaposlenosti za roditelje - uvjerenja Zavoda za zapošljavanje

5. Uvjerenja o redovnom pohađanju škole - fakulteta (najduže do 27 godine života)

6. Uvjerenje o prihodima zajedničkog domaćinstva

       - Plata i druga novčana primanja iz radnog odnosa

       - Starosna, invalidska i porodična penzija

       - Poljoprivredna djelatnost

       - Primanja po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata

       - Prihodi ostvareni po osnovu imovinskog prava

       - Dopunski rad

7. Uvjerenja nadležne općinske službe da se ne obavlja dopunska djelatnost za oba roditelja.

 

Prava CŽR­-a

 

Lična invalidnina

1. Kopija lične karte

2. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

3. Izvod iz Matične knjige rođenih

4. Izvještaj o stradanju –izvještaj ljekara koji je utvrdio povredu

5. Uvjerenje od PIO

6. Uvjerenje od Službe za  boračko-invalidsku zaštitu

7. Uvjerenje od poreske uprave

8. Broj tekućeg računa

Porodična invalidnina

1. Izvod iz Matične knjige rođenih(za podnosioca zahtijeva)

2. Izvod iz Matične knjige vjenčanih(ako roditelji podnose zahtijev)

3. Izvod iz Matične knjige umrlih

4. Potvrda o stradanju ili pogibiji od Policijske uprave ili od

ljekara koji je utvrdio smrt

5. Kućna lista(izjava o zajedničkom domaćinstvu)

6. Uvjerenje od PIO

7. Uvjerenje od Službe za boračko-invalidsku zaštitu

8. Kopija lične karte

9. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)

10. Broj tekućeg računa

 

Mjesečno lično novčano primanje

 

1. Izvod iz Matične knjige rođenih

2. Kopija lične karte

3. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)

4. Uvjerenje iz Udruženja žena žrtava rata

5. Medicinska dokumentacija

6. Broj tekućeg računa

 

Smještaj djece i odraslih lica u drugu porodicu

 

1. Zahtjev

2. Izvod iz Matične knjige rođenih

3. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)

4. Uvjerenje o državljanstvu

5. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO.boračko-invalidske zaštite, poljopri

vredne djelatnosti)

6. Uvjerenje o redovnom školovanju(za djecu stariju od 15 godina)

7. Kopija lične karte (za odrasle)

8. Ljekarsko uvjerenje

 

Smještaj djece i odraslih lica u ustanovu socijalne zaštite

 

1. Izvod iz Matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Kopija lične karte

4. Prijava prebivališta-boravišta(kopija CIPS-a)

5. Medicinska dokumentacija

6. Ljekarsko uvjerenje

7. Dokaz o imovini

8. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO, boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

9. Kućna lista(izjava o zajedničkom domaćinstvu)

10. Uvjerenje o redovnom školovanju(za djecu stariju od 15 godina)

 

Stavljanje pod starateljstvo-maloljetne osobe

 

Za maloljetnu osobu

 

1. Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

4. Izvod iz Matične knjige umrlih za roditelje djeteta

(ako je dijete bez jednog ili oba roditelja)

5. Dokaz o imovini djeteta

6. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO, boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

7. Uvjerenje o redovnom školovanju (za djecu stariju od 15 godina)

 

Za staraoca

 

1. Kopija lične karte

2. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

3. Uvjerenje o nekažnjavanju

4. Uvjerenje da nije oduzeta poslovna sposobnost

5. Uvjerenje da nije oduzeto roditeljsko staranje

6. Uvjerenje o državljanstvu

 

Stavljanje pod starateljstvo  punoljetnih osoba

 

1. Pravosnažno rješenje suda o oduzimanju poslovne sposobnosti

2. Izvod iz Matične knjige rođenih

3. Uvjerenje o državljanstvu

4. Kopija lične karte

5. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

6. Izvod iz Matične knjige vjenčanih (ako je zaključen brak)

7. Izvod iz Matične knjige umrlih (ako je bračni partner umro)

8. Dokaz o imovini

9. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO.boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

 

 

Za staraoca

 

1. Kopija lične karte

2. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)

3. Uvjerenje o nekažnjavanju

4. Uvjerenje da nije oduzeta poslovna sposobnost

5. Uvjerenje da nije oduzeto roditeljsko staranje

6. Uvjerenje o državljanstvu


Print   Email