Finansijski plan Centra 2019

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

 Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 11, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSIJSKI PLAN

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

ZA 2019. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 2019. godina

 

 

 

 

 

 

 1. UVOD

Centar za socijalni rad Tuzla je Javna ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla i koja je organizovana u skladu sa Zakonom o ustanovama  (Službene novine RBiH broj: 6/92 i 13/94). Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor. Centar djeluje u skladu sa Pravilima JU Centra za socijalni rad Tuzla, federalnim i kantonalnim zakonima iz oblasti socijalne zaštite, kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju oblast djelovanja Centra.

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 91/15, 102/15 i 104/16) definisana je procedura planiranja, izrada i sadržaj budžeta, usvajanje, način izmjene i izvršavanje budžeta na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Članom 13. Zakona o budžetima, utvrđeno je da finansijski plan sadrži programe utvrđene aktima planiranja. U programima se iskazuju planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci razrađeni po:

- vrstama prihoda i primitaka,

- pojedinim aktivnostima i projektima,

- godinama u kojima će teretiti budžet.

Dinamika aktivnosti pripreme i usvajanja budžeta utvrđena je članom 15. Zakona o budžetima kojim je definisan budžetski kalendar. Kao početna faza izrade budžeta za 2019. godinu jeste izrada Dokumenta okvirnog budžeta za period 2019 - 2021. godina.

Dokument okvirnog budžeta predstavlja osnov za pripremu, planiranje i izradu budžeta za fiskalnu 2019. godinu.

Programski ciljevi

 

Djelatnost Centra za socijalni rad Tuzla odvija se u skladu sa programskim ciljevima i sadržajima socijalne i dječije zaštite na području koje pokriva ova Ustanova, zavisno od cjelokupnih društvenih kretanja koja će uslovljavati proces rada i prilagođavanje novonastalim uslovima, a posebno od finansijskih sredstava koja su utvrđena u federalnom, kantonalnom i budžetu Grada Tuzle.

Osnovna koncepcija je da se u politici provođenja socijalne zaštite nastavi sa pružanjem svih vidova zaštite i pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, ali u isto vrijeme iznalaze i predlažu nova rješenja zajedno sa ostalim nosiocima u sistemu vlasti.

U cilju kontinuiranog podizanja nivoa pružanja usluga socijalne zaštite Centar će primjenjivati polivalentni timski rad s ciljem da se svaki slučaj temelji na pomoći i sagleda na osnovu prakse, psihološko - pedagoških i socijalno - pravnih saznanja.

Svoje aktivnosti iz utvrđenog djelovanja rada i propisane nadležnosti Centar će realizovati putem stručnih timova i samostalnih referenata, što će u organizacionom smislu činiti zaokruženu cjelinu za obavljanje predviđenih poslova Centra.

 

Programski ciljevi koje Centar realizuje u okviru svoje djelatnosti:

 • neposredno pruža usluge i oblike socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite

porodice sa djecom, otklanja posljedice stanja socijalnih potreba i problema koji su

ustanovljeni kod korisnika;

 • otkriva, prati i proučava probleme i pojave iz oblasti socijalne, dječije i porodične zaštite;
 • rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodice sa djecom i drugih prava, u skladu sa zakonom;
 • programira i planira ostvarivanje i razvoj socijalne zaštite na području Grada Tuzle;
 • provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći licima izloženim zlostavljanju i

nasilju u porodici, u skladu sa zakonom;

 • sarađuje sa nadležnim institucijama na otkrivanju, identifikovanju i stručnom tretmanu

ovisnika od alkohola i opojnih droga, u skladu sa zakonom;

 • obavlja savjetodavni i savjetovališni socijalni rad;
 • obavlja poslove i ima ovlaštenja organa starateljstva utvrđene Porodičnim zakonom, drugim zakonima i propisima;
 • vodi propisanu evidenciju, prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite, oblicima i uslugama socijalne zaštite, korisnicima civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
 • stručno razvija i unapređuje mrežu socijalnih partnerskih ustanova (vladinih i nevladinih);
 • razvija i unapređuje alternativne, institucionalne i vaninstitucionalne oblike socijalne zaštite,
 • pomoć građanima na prevenciji, sprečavanju i saniranju životnih poteškoća a naročito lica izloženih zlostavljanju i nasilju u porodici, starih lica bez porodičnog staranja, materijalno neosiguranih i za rad nesposobnih lica, lica sa invaliditetom i lica ometenih u fizičkom ili psihičkom razvoju, odgojno zanemarene ili zapuštene djece ili djece bez roditeljskog staranja i lica sa društveno negativnim ponašanjem;
 • inicira i podržava organizovanje raznih socijalnih, pedagoških, psiholoških, pravnih i drugih savjetovališta;
 • sarađuje sa građanima, mjesnim zajednicama, pravnim licima, udruženjima građana, pravosudnim organima i drugim organima i institucijama koji mogu doprinijeti   unapređivanju kvaliteta socijalnog rada i socijalne zaštite;

Nadležnosti Centra za socijalni rad proizilaze iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 17/11, 45/16 i 40/18), Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK - Prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18), Porodičnog zakona FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 35/05 41/05 i 31/14), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 20/13) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju oblast socijalne i porodične zaštite.

Organizaciona struktura zaposlenih

Centar svoju djelatnost obavlja putem osnovnih organizacionih jedinica – Službi.

U okviru Centra djeluju slijedeće službe:

 • Služba socijalne zaštite i starateljstva
 • Služba finansijsko-računovodstvenih poslova
 • Služba pravnih i opštih poslova
 • Porodično savjetovalište

U Službi socijalne zaštite i starateljstva obavljaju se svi poslovi iz domena planiranja razvoja i ostvarivanja svih vidova socijalne zaštite, dječije i porodične zaštite, vrši stručna obrada zahtjeva po pravima iz ove oblasti i rješava u prvom stepenu, obavljaju svi poslovi u oblasti starateljstva, postupaka ostvarivanja prava civilnih žrtava rata, kao i drugi poslovi socijalne zaštite utvrđenih zakonom.

Službu socijalne zaštite i starateljstva čine:

- rukovodilac Službe,

- psiholog,

- pedagog,

- pedagog-psiholog,

- pravnik,

- sociolog

- defektolog,

- stručni saradnik za socijalnu zaštitu-socijalni radnik,

- referent za pravne poslove,

- administrativni službenik.

 

Služba finansijsko-računovodstvenih poslova obavlja sve poslove neophodne za poslovanje Centra u ovoj oblasti, te osigurava finansijsko poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U Službi se obavljaju poslovi evidencije novčanih pomoći i naknada, mjesečne promjene, izrada mjesečnih trebovanja sredstava iz resornog Ministarstva TK, vrše se usklađivanja mjesečnih isplata, izrada izvještaja i informacija o pravima korisnika i izrada mjesečnih izvještaja o utrošku finansijskih sredstava prema osnivaču, obrada plaća i naknada radnicima.

Službu finansijsko-računovodstvenih poslova čine:

- rukovodilac Službe,

- ekonomista,

- pravnik,

- službenik obračuna plaća,

- operator za unos podataka.

 

U Službi pravnih i opštih poslova obavljaju se svi pravni i opšti poslovi, organizuje rad svih ostalih Službi i koordinira rad sa drugim službama. U okviru ove službe obavljaju se poslovi kadrovske prirode, provodi se upravni postupak o pravima iz radnog odnosa, rješenja o pravima iz oblasti Porodičnog zakona FBIH kao i iz oblasti socijalne zastite, postupci javnih nabavki, zastupanja na sudu i drugi poslovi koji po opisu spadaju u domen pravnih poslova.

Služba obavlja i organizuje i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima Centra kao i zahtjevima Upravnog odbora i osnivača.

Službu pravnih i opštih poslova čine:

- rukovodilac Službe,

- pravnik,

- računarski tehničar,

- upravni službenik,

- službenik protokola,

- arhivar,

- vozač putničkog automobila,

- daktilograf,

- čistačica prostorija.

 

Porodično savjetovalište pruža pomoć u savladavanju poteškoća, stvaranju uslova za očuvanje i razvoj ličnih mogućnosti, te odgovornijeg odnosa pojedinca prema samom sebi, porodici i društvu, kao i sticanje znanja i vještina koje pozitivno utiču na odnose među partnerima i odnose unutar porodice.

Porodično savjetovalište čine:

- savjetnik – sistemski praktičar,

- sistemski psihoterapeut.

Organizacija i sitematizacija radnih mjesta u JU Centru za socijalni rad Tuzla

Tabela 1. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Služba socijalne zaštite i starateljstva)

R.br.

Služba socijalne zaštite i starateljstva

Sistematizacija

(potreban broj zaposlenih)

Stanje zaposlenih

na dan 31.12.2018. godine

1.

Rukovodilac Službe

1

1

2.

Psiholog

7

1

3.

Pedagog

7

-

4.

Pedagog-psiholog

2

2

5.

Pravnik

2

2

6.

Sociolog

2

-

7.

Defektolog

1

-

8.

Socijalni radnik

30

12

9.

Referent za pravne poslove

1

-

10.

Administrativni službenik

3

2

 

UKUPNO

56

20

Tabela 2. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Služba pravnih i opštih poslova)

R.br.

Služba pravnih i opštih poslova

Sistematizacija

(potreban broj zaposlenih)

Stanje zaposlenih

na dan 31.12.2018. godine

1.

Rukovodilac Službe

1

1

2.

Pravnik

1

-

3.

Računarski tehničar

1

-

4.

Upravni službenik

1

1

5.

Službenik protokola

2

2

6.

Arhivar

1

1

7.

Vozač putničkog automobila

1

1

8.

Daktilograf

1

1

9.

Čistačica prostorija

2

1

 

UKUPNO

11

8

 

 

Tabela 3. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Porodično savjetovalište)

R.br.

Porodično savjetovalište

Sistematizacija

(potreban broj zaposlenih)

Stanje zaposlenih

na dan 31.12.2018. godine

1.

Savjetnik – sistemski praktičar

3

-

2.

Sistemski psihoterapeut

3

-

 

UKUPNO

6

-

 

 

Tabela 4. Broj zaposlenih prema sistematizaciji koja je u okviru Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad i trenutni broj zaposlenih (Službu finansijsko-računovodstvenih poslova)

R.br.

Službu finansijsko-računovodstvenih poslova

Sistematizacija

(potreban broj zaposlenih)

Stanje zaposlenih

na dan 31.12.2018. godine

1.

Rukovodilac Službe

1

1

2.

Ekonomista

1

-

3.

Pravnik

1

-

4.

Službenik obračuna plaća

1

1

5.

Operator za unos podataka

3

3

 

UKUPNO

7

5

 

Planirani broj izvršilaca po sadašnjoj sistematizaciji a usklađeno sa Pravilnikom o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBIH iznosi 83 uposlenika i u odnosu na broj trenutno zaposlenih nije popunjeno 48 radnih mjesta.

 1. FINANSIJSKI POKAZATELJI

 

2.1. Ukupni prihodi

 

Tabela 5. Plan prihoda za 2018. godinu i 2019. godinu                                      Iznos u KM

R/br.

Ekonomski

kod

Opis

Plan

Index

2018.

2019.

1.

722611

Prihodi od pružanja usluga građanima

30.000,00

30.000,00

100,00

2.

722761

Uplaćene refundacije bolovanja

15.000,00

20.000,00

133,33

3.

732111

Primljeni tekući transferi od Države

1.500,00

--

--

4.

733112

Donacija od pravnih lica

3.285,00

--

--

   

UKUPNO PRIHODA

49.785,00

50.000,00

100,43

Ukupni prihodi za 2019. godinu iznose 50.000,00 KM što je za 215,00 KM ili 0,43 % više u odnosu na planirane ukupne prihode za 2018. godinu.

 

2.1.1. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)- Prihodi od  

         pužanja usluga građanima. Ekonomski kod 722611

Prihodi od pružanja usluga građanima- ekonomski kod 722611 odnose se na prihode koje Centar ostvaruje vlastitom djelatnošću odnosno uplate za izdavanje uvjerenja o poslovnoj sposobnosti kao i uvjerenja o porodičnom stanju.

Prihodi od pružanja usluga građanima za 2019. godinu iznose 30.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2018. godinu i čine 60,00% ukupnih prihoda.

2.1.2. Uplaćene refundacije bolovanja. Ekonomski kod 722761

 

Neplanirane uplate odnosno uplaćene refundacije bolovanja se odnose na refundaciju za novčanu naknadu umjesto plate ženi - majci od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kao i na refundaciju naknada za bolovanja preko 42 dana od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Uplaćene refundacije bolovanja planirane su u iznosu 20.000,00 KM što je za 5.000,00 KM ili 33,33% više u odnosu na 2018. godinu.

2.2. Ukupni rashodi i kapitalni izdaci

Tabela 6. Plan rashoda i kapitalnih izdataka za 2018. i 2019. godinu                     Iznos u KM

R/br.

Ekonomski

kod

Opis

Plan

Index

2018.

2019.

 

1.

 

611100

Tekući izdaci

Bruto plaće

684.000,00

751.000,00

109,80

2.

611200

Naknade troškova zaposlenih

117.000,00

130.000,00

111,11

3.

612000

Doprinosi poslodavaca i

ostali doprinosi

79.000,00

85.000,00

107,59

4.

613100

Putni troškovi

3.500,00

3.000,00

85,71

5.

613210

Izdaci za energiju

19.000,00

19.000,00

100,00

6.

613310

Izdaci za komunikaciju

32.000,00

31.000,00

96,87

7.

613320

Izdaci za komunalne usluge

6.000,00

4.000,00

66,66

8.

613400

Nabavka materijala

16.500,00

14.000,00

84,84

9.

613500

Izdaci za usluge prevoza i goriva

5.985,00

4.200,00

70,17

10.

613720

Izdaci za tekuće održavanje

7.000,00

7.000,00

100,00

11.

613810

Izdaci osiguranja

5.200,00

6.200,00

119,23

12.

613910

Ugovorene usluge

12.500,00

12.000,00

96,00

13.

613934

Izdaci za hardverske i softverske usluge

6.000,00

5.000,00

83,33

14.

613960

Zatezne kamate i troškovi spora

3.000,00

1.000,00

33,33

15.

613973-10

Izdaci za rad volontera

4.320,00

7.600,00

175,92

16.

613976-4

Ostale ugovorene usluge

16.000,00

15.000,00

93,75

17.

613995

Izdaci za fizičko osiguranje objekata

15.000,00

16.000,00

106,67

18.

614239-1

Socijalne jednokratne pomoći

1.500,00

0,00

0,00

 

19.

 

821300

Kapitalni izdaci

Nabavka opreme

5.500,00

10.000,00

181,81

20.

821614

Rekonstrukcija zgrade

0,00

5.000,00

0,00

 

 

UKUPNI RASHODI I

KAPITALNI IZDACI

1.039.005,00

1.126.000,00

108,37

 

2.2.1. Tekući izdaci- Plaće. Ekonomski kod 611100

 

Plaće zaposlenih JU Centra za socijalni rad Tuzla planirane su u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 611 100 - Plaće čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 731.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda u iznosu od 20.000,00 KM što ukupno iznosi 751.000,00 KM.

Plaće (ekon.kod 611 100) iznose 751.000,00 KM što je za 9,80% više od planiranih sredstava za 2018. godinu i čine 66,70% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

 

2.2.2. Tekući izdaci- Naknade troškova zaposlenih. Ekonomski kod 611200

Naknade troškova zaposlenih utvrđene su u iznosu od 130.000,00 KM što je za 11,11% više od planiranih za 2018. godinu.

Na povećanje rashoda za plaće i naknade troškova zaposlenih uticalo je planirano popunjavanje nedostajućeg kadra, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Tuzla.

Naknade troškova zaposlenih za 2019.godini su planirane za topli obrok, prevoz, regres, jubilarne nagrade.

2.2.3. Tekući izdaci - Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi. Ekonomski kod 612 000

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su na bazi utvrđenih plaća zaposlenih na koje se primjenjuju zakonski propisi iz oblasti poreza i doprinosa.

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi planirani su iznosu od 85.000,00 KM što je za 7,59% više od planiranih za 2018. godinu.

2.2.4. Tekući izdaci- Putni troškovi. Ekonomski kod 613 100

 

Putni troškovi planirani su u iznosu od 3.000,00 KM što je za 14,29% manje u odnosu na planirane u 2018. godini.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 100 – Putni troškovi čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 1.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 3.000,00 KM.

 

2.2.5. Tekući izdaci- Izdaci za energiju. Ekonomski kod 613 210

Izdaci za energiju planirani su u iznosu od 19.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2018. godinu i čine 1,69% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 210– Izdaci za energiju čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 17.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 19.000,00 KM. Sredstva se odnose na izdatke za električnu energiju i centralno grijanje.

2.2.6. Tekući izdaci- Izdaci za komunikaciju. Ekonomski kod 613 310

Izdaci za komunikaciju planirani su u iznosu od 31.000,00 KM što je za 3,12% manje od planiranih u 2018. godini i čine 2,75% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 310– Izdaci za komunikaciju čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 27.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 4.000,00 KM što ukupno iznosi 31.000,00 KM.

Planirana sredstva se odnose na izdatke za fiksne i mobilne telefone, internetske usluge kao i poštanske usluge.

2.2.7. Tekući izdaci- Izdaci za komunalne usluge. Ekonomski kod 613 320

Izdaci za komunalne usluge planirani su u iznosu od 4.000,00 KM što je za 33,34% manje od planiranih u 2018. godini.

2.2.8. Tekući izdaci- Nabavka materijala. Ekonomski kod 613 400

 

Izdaci za Nabavku materijala planirani su u iznosu od 14.000,00 KM što je za 15,16% manje od planiranih u 2018. godini.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 400– Nabavka materijala čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 10.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 4.000,00 KM što ukupno iznosi 14.000,00 KM.

Planirana sredstva za nabavku materijala se odnose na administrativni materijal i materijal za čišćenje.

2.2.9. Tekući izdaci- Izdaci za usluge prevoza i goriva. Ekonomski kod 613 500

Izdaci za usluge prevoza i goriva (ekon. kod 613 500) planirani su u iznosu od 4.200,00 KM

što je za 29,83% manje od planiranih za 2018. godinu i čine 0,37% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

2.2.10. Tekući izdaci- Izdaci za tekuće održavanje. Ekonomski kod 613 720

 

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 7.000,00 KM što je na nivou planiranih za 2018. godinu.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 720– Izdaci za tekuće održavanje čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 5.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 2.000,00 KM što ukupno iznosi 7.000,00 KM. Sredstva su namjenjena za održavanje zgrade, opreme i vozila.

2.2.11. Tekući izdaci- Izdaci osiguranja. Ekonomski kod 613 810

Izdaci za osiguranje planirani su u iznosu od 6.200,00 KM što je za 19,23% više od planiranih za 2018. godinu i čine 0,55% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 810– Izdaci za osiguranje čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 3.200,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 3.000,00 KM što ukupno iznosi 6.200,00 KM.

2.2.12. Tekući izdaci- Ugovorene usluge. Ekonomski kod 613 910.

Izdaci za ugovorene usluge planirani su u iznosu od 12.000,00 KM što je za 4,00% manje od planiranih za 2018. godinu i čine 1,33% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 910– Ugovorene usluge čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 11.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 1.000,00 KM što ukupno iznosi 12.000,00 KM.

2.2.13. Tekući izdaci- Izdaci za hardverske i softverske usluge. Ekonomski kod 613 934

Izdaci za ugovorene usluge planirani su u iznosu od 5.000,00 KM što je za 16,67% manje od planiranih za 2018. godinu i čine 0,44% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 934– Izdaci za hardverske i softverske usluge čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 2.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 3.000,00 KM što ukupno iznosi 5.000,00 KM.

Sredstva su namjenjena za nabavku licenci za anti-virus za koje je Centar obavezan od strane Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike (program SOTAC) kao i održavanje Finova programskog paketa za trezor, budžet i finansije.

2.2.14. Tekući izdaci- Zatezne kamate i troškovi spora. Ekonomski kod 613 960

Pozicija zatezne kamate i troškovi spora odnose se na troškove medicinskog vještačenja kod oduzimanja poslovne sposobnosti, kao i kod pokretanja postupka radi zadržavanja duševno bolesne osobe u zdravstvenoj ustanovi koji se vode saglasno odredbama člana 59. Zakona o vanparničnom postupku (''Službene novine FBiH'' broj: 2/98, 39/04 i 73/05). U određenim slučajevima obaveza JU Centar za socijalni rad na pokretanje ovih postupaka je utvrđena presudama Ustavnog suda.

Planirana sredstva za ove namjene su u iznosu 1.000,00 KM iz vlastitih prihoda što je za 66,67% manje od planiranih za 2018. godinu.

2.2.15. Tekući izdaci- Izdaci za rad volontera. Ekonomski kod 613 973-10.

Izdaci za rad volontera planirani su u iznosu od 7.600,00 KM što je za 75,92% više od planiranih za 2018. godinu.

Sredstva namjenjena za prijem lica na stručnom osposobljavanju u JU Centar za socijalni rad Tuzla planirana su u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

2.2.16. Tekući izdaci- Ostale ugovorene usluge. Ekonomski kod 613 976-4

Ostale ugovorene usluge planirane su u iznosu od 15.000,00 KM što je za 6,25% manje od planiranih za 2018. godinu i čine 1,33% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Strukturu rashoda ekonomskog koda 613 976-4- Ostale ugovorene usluge čine: rashodi iz Budžeta u iznosu 10.000,00 KM i rashodi po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija u iznosu od 5.000,00 KM što ukupno iznosi 15.000,00 KM.

Sredstva su namjenjena za isplatu naknada za usluge Posredovanja (djelatnost Centra saglasno odredbama Porodičnog zakona FBiH) kao i za naknade za rad Upravnog odbora Centra.

2.2.17. Tekući izdaci- Izdaci za fizičko osiguranje objekta. Ekonomski kod 613 995

Izdaci za fizičko osiguranje objekta planirani su u iznosu od 16.000,00 KM što je za 6,67% više od planiranih za 2018. godinu u iznosu od 15.000,00 KM. Sredstva su planirana iz budžeta.

2.2.18. Kapitalni izdaci- Nabavka opreme (Ekonomski kod 821 300) i Rekonstrukcija  

            zgrade (Ekonomski kod 821 614)

 

Kapitalni izdaci su planirani za nabavku kancelarijskog namještaja, kompjuterske opreme kao i rekonstrukciju zgrade Centra a sve u cilju efikasnog obavljanja poslova i zadataka stručnih radnika Centra.

Kapitalni izdaci iznose 15.000,00 KM što je za 9.500,00 KM ili 272,73% više od planiranih za 2018. godinu i čine 1,33% ukupnih rashoda i kapitalnih izdataka.

Kapitalni izdaci za 2019. godinu koji su planirani iz budžetskih i vlastitih sredstava odnose se na:

 • Nabavka opreme u iznosu od 10.000,00 KM
 • Rekonstrukcija zgrade od 5.000,00 KM

Broj: I-29-05-2-1/19                                                                                                                                                               PREDSJEDNICA  UPRAVNOG ODBORA

Tuzla, 18.01.2019.godine                                                                                                                                                                               Alma Bubić